Allium test — de allium- of uientest is een biologische test die gebruikt wordt om vast te stellen hoe organismen reageren op bepaalde stoffen. Uien worden gebruikt als het test organisme omdat hun gedrag in reactie op stoffen uit de omgeving heel goed voorspelbaar is. De test wordt gebruikt om de algehele cellulaire toxiciteit (cytotoxiciteit) van bepaalde stoffen vast te stellen en het vermogen van stoffen om schade toe te brengen aan het DNA (genotoxiciteit). Genotoxiciteit wordt bepaald met de Allium metafase test, die mogelijke chromosoom afwijkingen laat zien als gevolg van blootstelling van het organisme aan bepaalde schadelijke watergedragen stoffen. Deze eenvoudige test laat de algehele totale invloed van verontreiniging zien via de interactie tussen de test plant (Allium cepa L.) en de potentiële genotoxinen en omvast een statistische evaluatie van de resultaten. De test geeft de algehele invloed aan op de groei en ontwikkeling van levende cellen en organismen en stelt de aanwezigheid vast van schadelijke stoffen in concentraties die significant lager zijn dan de grenswaarden van niet-biologische analyse technieken. Van de circa 700 vast te stellen toxische en genotoxische stoffen die in potentie hun weg kunnen vinden in drinkwater kan slecht minder dan 10 precent gedetecteerd worden met behulp van conventionele fysiochemische analyses (bron: EU Chemisch Bureau, Natural Resources Defence Council: Think before you drink).

Bioveld — een modern begrip in bioelectromagnetisme, gebruikt om het complexe systeem van gelijktijdig op elkaar reagerende electrische en electromagnetische velden in organismen te beschrijven. Het bioveld zorgt voor onmiddellijke, verrijkende interacties tussen verschillende onderdelen van het organisme.

Coherentie — de interne coherentie van de onderdelen van een geheel. Bijvoorbeeld; het licht van een laser is coherent omdat de gestimuleerde atomen of moleculen in de laser zenden licht (fotonen) uit in bijna identieke intervallen die resulteren in het uitzenden van een intens en gefocused licht door de laser.

Coherente water moleculen domeinen — een fenomeen dat beschreven wordt in de theorie, en bevestigd wordt door de experimenten, in het veld van de kwantum electrodynamica. Bij een kritieke dichtheid evolueert een groep moeleculen naar een coherente grondtoestand waarbij de moleculen trillen in fase met een bepaald electromagnetisch veld. Een dergelijke groep moleculen wordt een coherent domein genoemd. Bij elke temperatuur bestaat vloeibaar water uit een bepaald deel van moleculen in coherente fase van een dergelijke grondtoestand en moleculen in een normale fase en de beweging van moleculen wordt bepaald door de thermale frequenties, oftewel ze volgen een zogenoemde Brownian beweging.

Cosmogram — het cosmogram, ook wel mandala genoemd, geeft het archetype door (originele vorm of symbool) van water in zijn neutrale vorm. Het is afkomstig van de oude traditie van zogenoemde holo geometrie, die gebruikt werd bij het ontwerpen en vormgeven van heilige gebouwen in de Egyptische, Griekse en Romeinse architectuur, en is exclusief ontwikkeld voor de Flaska fles en de informatie die erin is vastgelegd.

Datum op de Flaska fles — de datum onder het het cosmogram geeft de datum aan van 4 jaar na productie van de Flaska. Na deze datum, afhankelijk van de omgeving waarin de Flaska fles is gebruikt, zal het effect van de fles geleidelijk aan zwakker worden. In stedelijke omgeving met een groot diversiteit van verschillende electromagnetische stralingen (mobiele telefoons, wi-fi, radio- en tv signalen, etc.) wordt de verzwakking versneld. Desondanks kan gezegd worden dat de Flaska fles een significant effect blijft houden op water zelfs na 5 jaar of langer.

Evapo beeld— het gebruiken van een procedie die was ontwikkeld eind jaren tachtig door Ruth Kübler, een kunstenaar uit Stuttgart. Het Institute for Statics and Dynamics of Aerospace and Astrospace Constructions of the University of Stuttgart onderzoekt de fysische en biofysische effecten van water sinds 1999. Deze procedure maakt het mogelijk om te bestuderen hoe verschillende behandelprocedures en de aanwezigheid van organismen, stoffen en fysische velden de waterstructuur beïnvloeden. De term “Evapo beeld” verwijst naar de microscopische methode die wordt gebruikt om monsters te analyseren nadat druppels tegelijkertijd op dezelfde manier zijn gedroogd. De microscopische waarneming wordt gedaan met relatief lage vergroting met gebruikmaking van donker veld en afgebogen licht.

GDV camera en meet parameters (gebied, intensiteit, entropie en andere) — een systeem dat gebruikt werd om corona ontlading rond voorwerpen vast te leggen en te anaylseren. Het werkt op basis van een Krilian camera. Als een voorwerp (een vinger, blad, metaal geleider, etc.) een plaat raakt met een hoog voltage dan veroorzaakt dit een elektrische ontlading in de vorm van een corona met verschillende vormen. Dr. Korotov’s team, die het GDV systeem ontwikkelde, creëerde ook een programma die de vorm van de ontlading beschreef met behulp van statische parameters en interpreteerde de verschillende vormen op basis van een uitgebreide database. De parameters bevatte het oppervlak van de ontlading, de helderheid, het helderheidsniveau entropie, etc. Het systeem wordt vaak gebruikt als alternatieve diagnose methodiek voor het menselijk lichaam.

Orgone of orgone energie wil zeggen levenskracht en werd zo genoemd in 1930 door Dr. Wilhelm Reich. In het westen gebruikte baron Carl Von Reichenbach de uitdrukking ‘de Odic kracht’ zelfs nog daarvoor, in het midden van de 19e eeuw. In oosterse culturen worden uitdrukkingen gebruikt als chi, qi, mana, prana voor dezelfde soort energie. De traditionele westerse wetenschap erkent dit type energie niet. Gedurende zijn leven bouwde Wilchelm Reich verschillende apparaten, met als doel om deze energie te bundelen, waarvan de meest bekende de orgone accumulator is en het orgone cannon.

Orgone cannon (orgone radiator) – is een apparaat dat werkt op basis van geconcentreerde orgone energie. De uitvinder van dit oorspronkelijke ontwerp is Dr. Wilchelm Reich, terwijl zijn ontwerpen tegenwoordig worden gebruikt door verschillende Duitse bedrijven (zoals Bioaktiv) voor de productie van diverse moderne varianten van organe cannons. In de eerste plaats wordt het apparaat vooral gebruikt voor alternatieve therapie, terwijl Flaska het gebruikt in haar TPS procedure.

Kwantum elektrodynamica — de kwantum veld theorie of elektrodynamica (i.e. elektromagnetisme). Het beschrijft hoe fotonen en materie met elkaar interacteren en is de eerste theorie die op een deugdelijke manier de kwantummechanica combineert met speciale relativiteit.

Kwantum veld — het kwantum mechanische model van een bepaald fysisch veld.

Moleculaire informatie — de specifieke energie en het vibrationele effect van moleculen van een bepaalde stof (of individuele atomen of ionen) op de omgeving. Moleculen hebben effect op het kwantum veld om hen heen met hun energieniveau en trilling. Als moleculaire informatie wordt versterkt en overgedragen kan het worden ingeprent in de coherente domeinen van moleculen van een andere stof die daardoor ook meeverandert. In niet-technische termen kan gezegd worden dat de andere stof geïnformeerd wordt of geprogrammeerd wordt. De typische trilling van de bron stof (de moleculen ervan) kunnen blijven bestaan in de coherente van de andere stof voor een lange tijd en kunnen worden geabsorbeerd door het menselijk of dierlijk organisme en worden overgedragen aan de coherente domeinen van het organisme als ze die binnenkrijgen.

Vibrationele structuur van water — geeft de structuur weer van moleculaire trillingen in water. Moleculen die onderdeel zijn van een coherent domein trillen in fase (overeenkomstig met de voorafgaande invloed van een bepaald elektromagnetisch veld), terwijl moleculen die geen onderdeel zijn van een coherent domein vrij en incoherent trillen.

Vibrationeel effect op water — de overdracht van moleculaire informatie van bepaalde stoffen op water. Coherente domeinen in water kunnen voor lange tijd oscilleren(trillen) met deze informatie waarbij ze hun omgeving beïnvloeden (via de coherente energie vibraties, zie ook de uitleg bij moleculaire informatie).

Water kristal fotografie — deze methode wordt gebruikt door het Office Masaru Emoto, LLC. Veel waterkristallen laten een misvormde structuur zien terwijl een sneeuwvlok een prachtige symmetrische hexagonale vorm heeft. Het patroon van de misvorming van het watermolecuul verschilt enorm tussen verschillende watermonsters. Leidingwater dat gechloreerd is vormt sterkere misvormingen en minder hexagonale kristallen dan natuurlijk bronwater. Dit kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de resten chloor in het water. Sommige wetenschappers benadrukken dat er een verband is tussen de vorming van waterkristallen en het niveau van vervuiling van het water. Recent onderzoek toont aan dat de informatie of energie van muziek, gelijk of woorden ook de vorming van waterkristallen kan beïnvloeden. Er is aldus een behoorlijk bewijs dat de vorming van waterkristallen niet alleen het fysische aspect van water laat zien maar ook het informatieve of energetische aspect van water.